5 s metoda
5s metoda služi racionalni izrabi delovnih površin, lažjemu čiščenju in optimalnemu izvajanju dela, saj zmanjšuje zastoje in motnje zaradi iskanja stvari, ki bi bile kje založene.

5s metoda se nanaša na organizacijo delovnega mesta. Predvsem opisuje, kako urediti, organizirati ter vzdrževati delovni prostor, da bo delovni proces potekal tekoče, učinkovito ter s čim nižjimi končnimi stroški. Čeprav izgleda na prvi pogled metoda 5s zelo preprosta je njeno uvajanje velik izziv. Zakaj? Ker se nanaša na spremembo organizacijske kulture, to pa pomeni spremembo vrednot. Stare navade je težko odpraviti, nove navade pa zahtevajo obilo volje in discipline. Metoda 5s ni projekt, ki bi ga začeli in po določenem času uspešno zaključili, ampak je trajna aktivnost.

Uvedba metode 5s je bolj procesni, kakor pa tehnični izziv

Izkušnje kažejo, da je je pred uvedbo metode 5s smiselno v zvezi s tem za vodje organizirati individualni coaching, kjer razvijejo potrebno disciplino in vztrajnost. Če vodje te metode ne vzamejo 100% zares, ni možnosti za uspešno uporabo v praksi. Tudi za postale zaposlene je pred uvedbo metode koristno izvesti razne aktivnosti, da bo ta proces uvedbe uspešen.  Najboljši je strokovni pa sistemski team building, katerega namen je, da se zaposleni medsebojno povežejo in zavežejo, da bodo sledili načelom in vrednotam metode 5s. Ni dovolj, če se zaposleni trudijo metodo tehnično izvajati, potrebno se je z njo tudi identificirati. Več o tem vam lahko najenostavneje predstavim ali razložim v osebnem razgovoru.

Na že takoj tem mestu naj dodam, da nisem strokovnjak za tehnični in procesni del uvajanja metode 5s, imam pa znanja, kako se naj na takšne spremembe v kulturi organizacije pripravijo vodje. Predvsem, kako naj v času uvedbe nove kulture, novih rutin, novih oblik vedenja in delovanja… vplivajo na zaposlene, da bodo spoštovali in izvajali potrebne protokole. Komunikacija, oblikovanje skupinskega duha in pripadnosti do oddelka, osmišljanje nove kulture… to so tematike, kjer vam lahko nudim podporo in pomoč. Ta članek sem napisal, ker sem v pogovorih z nekaj strokovnjaki za uvedbo LEAN pristopa, kamor sodi tudi 5s metoda, pri opisu težav s katerimi se srečujejo, ugotovil, da je glavna njihova težava vedno “človeški dejavnik”.

Kakšne so koristi metodologije 5S?

Koristi, ki jih ima podjetje ali organizacija zaradi uporabe metodologije 5s so:

 • dvig kakovosti,
 • spodbujanje varnosti,
 • povečanje zaupanja v očeh kupcev,
 • zmanjšanje motenj ter
 • nižanje stroškov.

Spoznaje NLP, odlično metodo za delo z ljudmi v času uvajanja sprememb (sprememba organizacijske kulture, LEAN pristop, 5s, razvoj inovativne podjetne kulture …).

Metoda 5s se najpogosteje uporablja v proizvodnih podjetjih, absolutno najbolj pa v avtomobilski industriji, kjer je njena uporaba povsem običajen standard. Ker sem že bil na ekskurzijah v treh avtomobilskih tovarnah, Audi Ingolstadt, BMW München in WV Bratislava, sem bil osupel nad čistočo in urejenostjo delovnih mest. Da ne govorim o vseh postrojenjih robotov in celotne proizvodne linije, kjer se opravila izvajajo v delovnem taktu. Si lahko predstavljate, da v teh tovarnah v 30 – 60 sekundah, odvisno od modela avtomobila, s proizvodnega traku pride končan avtomobil.

Če še niste bili na kakšni ekskurziji v avtomobilski tovarni vam priporočam, da si ob prvi priliki to ogledate. Za prvo predstavo vam dodajam tukaj povezavo na 7 minutni film iz avtomobilske tovarne. Od 50 sekunde naprej lahko vidite proces izdelave avtomobila Audi Q5 v tovarni v Mehiki. Kliknite za ogled filma >>TUKAJ. 

Ime je 5s metoda dobila po začetnicah petih japonskih besed, ki se pričnejo s črko s: seiri, seiton, seiso, seiketsu, in shitsuke. Metoda 5s je bila najprej zasnovana kot pomemben element Toyota Production Systema (TPS), kasneje pa se je zaradi izjemne uporabnosti prenesla tudi na mnoga druga področja. Nekateri avtorji so mnenja, da metoda 5s ni povsem japonski izum temveč gre za nadgradnjo ter prilagoditev delovnih procesov, ki so jih že pred nekaj stoletji uporabljali Benečani pri gradnji ladij.

Kaj pomenijo besede, za posamezno fazo metode 5s?

Seiri – Razvrsti: Prvi korak pri organiziranju delovnega mesta je odstraniti stvari, ki niso nujno povezane z delovnim procesom. To izboljšuje učinkovitost in povečuje produktivnost.

Seiton – Racionaliziraj: Drugi korak je opredeliti in urediti vse, kar poenostavlja delovne postopke. Fokus je na racionalizaciji in optimalni izrabi prostora, procesov in virov.

Seiso – Očisti: Tretji korak je redno čiščenje in vzdrževanje. Čisto delovno mesto je tudi bolj prijetno za delo.

Seiketsu – Standardiziraj: Stvari naredi učinkovite, poenostavljene ter jih standardiziraj. Pregled in kontrola morata biti vizualno čim bolj enostavna.

Shitsuke – Ohranjaj: Nenehno in disciplinirano vzdržuj doseženo stanje.

5s je preprosta in univerzalna metoda, ki lahko deluje v vseh družbah, organizacijah ter skupnostih po vsem svetu. Je podpora ostalim metodam, ki služijo izboljšavam procesov, kot so Just-in-time (JIT), celična proizvodnja, celovito obvladovanje kakovosti (TQM), LEAN oz. vitka proizvodnja ter Six sigma metodi. Ni dovolj, da 5s postane ena od metodologij v podjetju temveč je skoraj že nujno, da to postane del obstoječe organizacijske kulture. Le organizacije, ki si aktivno ter iskreno prizadevajo nenehno izboljševati delovno okolje in delovne pogoje lahko uspešno ter trajno izvajajo 5s metodo. Pomembno je tudi dejstvo, da bo 5s metoda uspešna le, če jo spoštujejo vse osebe v organizaciji, od najvišjih do najnižjih hierarhičnih nivojev posameznih delovnih enot, oddelkov ali področij dela. Japonci so discipliniran narod in so iz 5s metode naredili ritual, ki je s svojo filozofijo podoben skorajda že obredom verskega značaja. 5s metoda od vseh vključenih zahteva osredotočenost ter predanost da metodo hkrati izvajajo in ohranjajo.

Priprava, angažiranje, motiviranje ter dosledno discipliniranje zaposlenih na uvedbo metode 5s je ravno tako pomemben del procesa, kot tehnično in strokovno uvajanje. Marjan Račnik, ki sem zapisal ta članek, imam znanja ter izkušnje, kako usposobiti vodje, da bodo lažje naučili in motivirali zaposlene, kako naj 5s metoda postane običajni in vsakdanji delovni ritual.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni posamezni koraki 5s metode.

Korak 1: Odstrani/razvrsti (Seiri)

Prvi 5s korak, Seiri, pomeni razvrščanje in odstranjevanje nepotrebnih predmetov z delovnega mesta. Odstranijo se vse stvari, ki jih ne rabimo za tekočo proizvodnjo. Če se za kakšno stvar pojavi dvom, jo odstranimo. Če je prvi S dobro opravljen se na delovnem mestu precej hitro izboljšata kvaliteta opravljenega dela in produktivnost.

Osnovni namen prvega koraka pri 5s metodi je, da se odpravi kopičenje nepotrebnih predmetov ter da se na druga mesta, ki so namenjena začasnemu odlaganju –  skladiščenju, prestavi predmete, ki so v uporabi le kakšno uro na dan ali pa le občasno v tednu. S tem imajo zaposleni na delovnem mestu le stvari, ki so tam res koristne in potrebne.

Tipična 5s izvedba pomeni znatno zmanjšanje kvadrature prostora, potrebnega za obstoječe delovne operacije in določitev ustreznih mest za orodja ter materiale na označenih lokacijah. Na delovnem mestu so le tisti predmeti, ki so dejansko potrebni za izvedbo naloge.

5 s - razvrsti
Slika: Z urejenostjo se poveča pregled nad pripomočki in orodji, ki so potrebni pri izvajanju delovnega procesa

Spoznaje NLP, odlično metodo za delo z ljudmi v času uvajanja sprememb (sprememba organizacijske kulture, LEAN pristop, 5s, razvoj inovativne podjetne kulture …).

V spodnji preglednici so na kratko opisane aktivnosti in razlogi, zakaj je ta prvi od 5s korakov koristen.

Katere konkretne aktivnosti izvajamo v tem prvem koraku 5s metode?

 1. Na delovnem mestu se razglejte naokoli in skupaj s sodelavci odkrijte ter identificirajte predmete, ki se tam nahajajo brez prave potrebe ali niso potrebni za redno opravljanje dela.
 2. Ustvarite pravila ter merila za odstranjevanje nepotrebnih ali manj potrebnih predmetov.
 3. Označite predmete, za katere veste, da niso na delovnem mestu nujno potrebni. To vizualno označevanje, se večinoma označuje z listki rdeče barve.
 4. Pri označenih predmetih z rdečimi listki se vprašajte:
 • Je ta stvar tukaj resnično potrebna?
 • Če je potrebna, kolikšna količina je optimalna?
 • Če je potrebna, kako pogosto se uporablja?
 • Če je to potrebno, ali se mora nahajati ravno tukaj?
 • Kdo točno je odgovorna oseba za ta predmet/postavko?
 • Ali obstajajo tudi kakršni ukrepi, načini delovanja, procedure ki niso nujno potrebne postavke za to delovno mesto?
 1. Določite prehodno skladiščno mesto za predmete označene z rdečimi listki, za katere obstaja verjetnost, da bi morda lahko postali v kakšnem trenutku potrebni.
 2. Če se je težko odločiti, ali je posamezen predmet na delovnem mestu potreben ali ne, ga vsaj začasno izločite in premestite na prehodno skladiščno mesto.
 3. Na delovnem mestu razvrstite predmete po pomembnosti glede pogostosti uporabe.
 4. Predmete, materiale in opremo, uporabljene vsak dan, vsaj za kakšno uro, je treba hraniti v bližini delovnega mesta.
 5. Predmete, materiale in opremo, uporabljeno le enkrat na teden ali vsaj enkrat na mesec, je treba hraniti v hitro dostopnem delu delovnega območja.
 6. Predmete, materiale in opremo, ki se v celem letu uporabljajo zelo poredko, je treba hraniti v skladišču, ki je lahko tudi bolj oddaljeno od delovnega območja.
 7. Delovno območje s potrebnimi predmeti, materiali in opremo mora biti vidno in jasno označeno za zagotavljanje hitre vizualne kontrole.
 8. V delovnem območju mora biti jasno opredeljeno, kateri delavec je odgovoren za nadzor nad posameznim delom delovnega območja.
 9. Predmete, za katere se v prvi fazi 5s metode ni moglo jasno opredeliti, kako nujno potrebni so na delovnem mestu, se na prehodnem skladiščnem mestu hrani tri do štiri mesece. Če v tem času sploh niso bili uporabljeni, se naredi presoja, kaj storiti z njimi. Za predmete v prehodnem skladišču je potrebno tudi evidentirati, če so bili v času zadnjih treh – štirih mesecev, kdaj uporabljeni na delovnem mestu.
 10. Predmetom iz prehodnega skladišča se po štirih mesecih določi končno mesto, kamor bodo dodeljeni oz. kaj se bo z njimi zgodilo.
 11. Oceno ter presojo predmetov opravi oseba, ki jo za to določi vodstvo.
 12. Odstranjevanje je treba storiti na enega izmed naslednjih načinov:
 • Premik predmetov na druge lokacije in oddelke, kjer so ti predmeti bolj uporabljani.
 • Premik na lokacijo izven delovnega območja ali morda celo izven podjetja (prodaja).
 • Odpis predmetov ter njihova opredelitev kot odpad ali kot surovine za recikliranje .
 1. Odstranite vse predmete iz delovnega območja, ki so poškodovani ali nimajo vrednosti.

Tukaj je še en filmček: >>5s metoda

Korak 2: Racionaliziraj/poenostavi (Seiton)

Drugi korak 5s, Seiton, se nanaša na racionalizacijo in poenostavljanje. Namen tega koraka je racionalizacija in optimalna izraba prostora, procesov in virov. Vse, kar se potrebuje za delo, naj je nameščeno čim bliže mestu uporabe, čim bolj enostavno dosegljivo in varno za uporabo. Izraz »varno za uporabo« se v veliki meri nanaša tudi na ergonomijo, ki naj čimbolj zmanjšuje kakršen koli napor ter  nepotreben stres delavcem.

Cilj racionalizacije/poenostavitve je, da so vse potrebne stvari za tekoče opravljanje dela čimbolj »pri roki«.

V praksi to pomeni:

 • Logično in optimalno določite ter uredite mesta za odlaganje stvari, ki so potrebna za opravljanje dela. Odloženi in občasno uporabljani predmeti naj dobijo svoje stalno mesto; ko se jih odloži se jih ne premika dokler, da niso spet vključeni v uporabo. Delovne poti naj bodo gladke in čiste.
 • Orodja in pripomočki naj bodo tam, kjer se jih uporablja. Bolj pogosto kot se neka stvar uporablja, čim bližje naj bo mestu uporabe. Redkeje uporabljene stvari naj bodo, skladno s stopnjo uporabe, oddaljene ravno prav daleč od mesta uporabe.
 • Delavec na delovnem mestu, med opravljanjem dela, naj izvaja le potrebne gibe. Naj se po nepotrebnem ne napreza, upogiba, razteza ali kakorkoli obremenjuje. Pri dviganju težjega predmeta je potrebno postopek zasnovati tako, da delavec med dviganjem ne rabi spreminjati smeri; mišljeno je rotiranje okoli svoje osi, obračanje oz. zasuk .
 • Orodja in pripomočke se naj vidi z mesta, kjer se opravlja delo. Vse je shranjeno/odloženo tako, da je priročno dosegljivo; enostavno za jemanje in vračanje nazaj. Mesta za odložene predmete so jasno označena in urejena z nalepkami in opisi predmetov, ki se tam odlagajo. S tem je takoj jasno in razumljivo čemu točno služi neka polica, obešalnik, površina na tleh …
 • Za občutljive delovne pripomočke, ki jih je potrebo zaščititi pred neželenimi zunanjimi vplivi ali poškodbami se uredi ali priskrbi ustrezne predale ali omarice.

Da se lahko realizira ta drugi korak 5s metode je potrebno upoštevati naslednje tri dejavnike:

 1. Določijo se mesta, kje bodo stvari in predmeti, potrebni za delo, shranjeni oz. odloženi.
 2. Določijo se načini, kako naj bodo na teh mestih shranjeni oz. odloženi ti predmeti.
 3. Določijo in opredelijo se strategije, kako zaposlene motivirati, opominjati ali opozarjati, da se 5s metoda izvaja s 100% spoštovanjem dogovorjenih 5s protokolov.

Bistvo tega koraka je, da ima vsak stvar v delovnem okolju svoje mesto in da se na tem mestu tudi nahaja, ko ni v aktivni uporabi. Po tem koraku je jasno in nedvoumno čemu kakšna stvar služi, kam spada in kdo je pristojen in odgovoren skrbnik zanjo. Skrbnik to stvar uporablja, čisti, obnavlja, vzdržuje in nadomešča, če se pokvari, iztroši ali porabi.

Spoznaje NLP, odlično metodo za delo z ljudmi v času uvajanja sprememb (sprememba organizacijske kulture, LEAN pristop, 5s, razvoj inovativne podjetne kulture …).

Korak 3: Očisti oz. vzdržuj čistočo (Seiso)

Tretji korak, Seiso, se nanaša na maksimalno možno doseganje in ohranjanje čistosti na delovnem mestu. Od tega, da se poskrbi za tesnost in absolutno vzdrževanje vseh delov in komponent, po katerih se pretakajo tekočine, da se odpravlja širjenje prahu že na mestih izvora, da se odpadni delčki proizvodnega procesa (odrezki, ostružki, odpadna embalaža dospelih komponent in polproizvodov …) sistematično prestrezajo in odstranjujejo z delovnega mesta na čimbolj optimalen način.

Namen tega koraka je narediti delovno mesto snažno in čisto tudi do stopnje sijaja, da bi s tem bilo okolje za delo čim prijaznejše, prijetnejše in posledično tudi bolj varno.

Seiso korak ima dve pomembni točki:

 1. Postavijo se novi standardi za čistočo
 2. Zaposlene se nauči, kako naj te standarde čistosti dosežejo in ohranjajo.

V praksi to pomeni:

 • Oblikujte ali določite majhne ekipe, ki skrbijo za čistočo v manjših odsekih po podjetju, čim bližje svojemu delovnemu mestu.
 • Generalno očistite in preglejte vse stroje, delovne postaje, omare, odprte prostore …, to dokumentirajte s fotografijami, ki jih izobesite na teh mestih in določite, da je to nov stalni standard na področju čistoče.
 • Redni postopek čiščenja naj hkrati postane tudi redni pregled strojev, opreme, delovnih pripomočkov, sistemov za prezračevanje, ogrevanje …, da se takoj opazijo morebitne poškodbe in obrabe ter da takoj stečejo ukrepi za servisiranje ali nadomeščanje.
 • Naučite zaposlene prepoznavati sistemske vzroke, ki ustvarjajo kasnejše težave in na kaj vse naj bodo vedno pozorni pri čiščenju in hkratnem pregledu.
 • Naučite zaposlene, kako naj evidentirajo svoja opažanja, kaj na storijo in o čem naj poročajo.
 • Določite čas (dan in uro v tednu), ko se vsi ukvarjajo s čiščenjem in se takrat proizvodni proces popolnoma ustavi. Takrat se po potrebi izključi električna napetost na območjih čiščenja.
 • Priskrbite zaposlenim ustrezna pripomočke (orodje za čiščenje, rokavice, zaščitne maske …) in zakonsko dovoljena čistilna sredstva s katerimi je čiščenje lahko uspešno opravljeno.
 • Določite protokole čiščenja z intervali bolj podrobnega občasnega čiščenja komponent, ki jih je potrebno razstaviti – tam opredelite, kako pogosto in do katere faze jih je potrebno razstaviti.
 • Določite mesta, kjer je ob čiščenju obvezno potrebno preveriti tesnost in nepropustnost (npr. hidravličnih ali hladilnih sistemov), zadostno zategnjenost vijakov in matic, pojav mehanskih poškodb ali razpok itn.
 • Pogovarjajte se z zaposlenimi in jih povabite, da dajejo povratne informacije ali so čistila in sredstva za čiščenje ustrezne kvalitete, ali je zaporedje v protokolu čiščenja smiselno in optimizirano, ali uspevajo znotraj razpoložljivega časa za čiščenje res opraviti vse, kar je opredeljeno v standardih za ta korak.
 • Čiščenje delovnega mesta naj postane 100% odgovornost ekipe, ki tam dela in se ne prenaša na morebitne zunanje izvajalce (čistilni servis). Zakaj je to pomembno? Ker ne gre samo za čiščenje temveč za hkratni pregled opreme na delovnem mestu in za ustvarjanje ekipnega duha ob urejanju okolja kjer vsi skupaj delajo. Občutek, da s skupnimi močmi ustvarjajo čisto, sijoče in prijetno delovno okolje zelo pozitivno vpliva na pripadnost do ekipe in na delovno moralo.
 • Zaposlene naučite, kako naj med čiščenjem in temeljitim pregledom znajo opaziti stvari, ki jih je potrebno ali možno izboljšati.

V koraku Seisu je zaželeno, da čiščenje in pregled poteka hkrati v vseh oddelkih in enotah v podjetju in da pri tem aktivno sodeluje tudi vodstvo, ki opravi čiščenje, urejanje in pregled na svojem delovnem mestu. Da, tudi v pisarnah, kjer poteka pospravljanje in vzdrževanje reda ter čistoče v predalih, omarah, na policah, na obešalnikih …

Korak 4: Standardiziraj (Seiketsu).

Četrti korak je standardizacija predhodnih ukrepov in dejanj. To je točka, ko se pozitivni učinki 5s metode že vidijo v izboljšanju čistoče, reda in udobja na delovnem mestu s čimer postane tudi opravljanje dela bolj tekoče.

Pozitivne posledice standardizacije so:

 • Urejanje delovnega mesta je rutinirano in optimizirano.
 • Ni več potrebe po “velikih” čistilnih akcijah zaradi napovedanih ali nenapovedanih ogledov, pregledov, obiskov, presoj …
 • Izboljšata se učinkovitost in produktivnost.
 • Izboljša se morala in timski duh v delovni ekipi.

Pri standardizaciji se opredelijo naslednje zadeve:

 • Katero čiščenje se izvaja vsak dan?
 • Katero čiščenje se izvaja tedensko?
 • Katera čiščenja se izvaja manj pogosto (kdaj točno se opravlja in po kakšnem vrstnem redu?)?
 • Koliko čas je potrebnega ali namenjenega vsaki nalogi v času čiščenja?
 • S katerimi orodji, pripomočki in sredstvi se čiščenje izvaja?
 • Kakšno je zaporedje delovnih nalog?
 • V kakšnem stanju morajo po čiščenju biti površine, kjer je čiščenje potekalo?
 • Kje se nahajajo pripomočki za čiščenje (pripomočki, čistilna sredstva) in kdo je odgovoren, da so na voljo?
 • Kam po čiščenju odložiti iztrošene/uporabljene pripomočke, ki so namenjeni le enkratni uporabi (krpe z različnimi delčki snovi kot so maščobe, olja, kemične snovi, prah in druga umazanija …)?
 • in seveda še druge zadeve, ki jih je smiselno standardizirati.

Namen standardizacije je izločitev dvoumnosti in jasna opredelitev pristojnosti ter odgovornosti vseh zaposlenih glede njihove vloge pri izvajanju 5s metode.

Spoznaje NLP, odlično metodo za delo z ljudmi v času uvajanja sprememb (sprememba organizacijske kulture, LEAN pristop, 5s, razvoj inovativne podjetne kulture …).

Korak 5: Vzdržuj doseženo stanje (Shitsuke)

Shitsuke je peti korak metode 5s in pomeni “vzdrževati disciplino”. To je večinoma največji izziv in preizkušnja za vse zaposlene, da ob nujnih in nepredvidljivih razlogih ter skušnjavah, izjemoma (“samo tokrat”) ne izpustijo katerega od predvidenih postopkov ali protokolov. Če se pojavijo takšne izjeme je to resen alarm za ohranjanje discipline. Ko se podjetje odloči za 5s ni več izjem. Odgovornost za ohranjanje discipline je razdeljena med vodje in vse zaposlene in od protokola ni odstopanja. Za ohranjanje discipline vodje po potrebi opominjajo zaposlene, da spoštujejo in izvajajo načela 5s metode, marsikje pa se v delovnih ekipah zaposleni dogovorijo, da imajo pa pravico medsebojnega opominjanja tudi zaposleni sami. Občasno in po potrebi je koristno izvajati kontrole in preglede, če se načela 5s 100% spoštujejo in izvajajo. Da ostaneta motivacija in disciplina ves čas visoka, podjetje in vodje po potrebi zaposlenim omogočajo dodatna usposabljanja, kako naj na čimbolj enostaven način vzdržujejo ter ohranjajo potrebne rutine in navade za izvajanje metode 5s.

Ukrepi za vzdrževanje doseženega stanja so naslednji: 

 • Na delovnem mestu ali v bližini so plakati, table in ostali vizualni pripomočki, ki opominjajo na vzdrževanje reda in izvajanje 5s metode.
 • Zaposlene se nauči, kako naj drug drugega opominjajo na vzdrževanje reda in izvajanje metode.
 • Novo zaposlene se takoj uči razumeti, kaj ta metoda sploh je, čemu služi, kakšne koristi prinaša in kako jo naj izvajajo.
 • Zaposlene učite in spodbujajte, da se naučijo prepoznati, kje so izvori umazanije in da predlagajo rešitve, kako bi to lahko odpravili že na mestu izvora.
 • Čimbolj poenostavite zaposlenim dostop do pripomočkov in sredstev za čiščenje.
 • Dajajte zaposlenim takojšnje povratne informacije, kako se zaradi izvajanja metode 5s pojavljajo konkretni pozitivni učinki in rezultati (hitrejše menjavanje orodij, manjše število nepredvidenih zastojev, manj poškodb na delovnem mestu, večja učinkovitost in boljši delovni takt …).
 • Ustvarite sistem za hitro in jasno komunikacijo v zvezi z metodo 5s, kjer se dogovorite za simbole in označevanja različnih zadev s kartoni ali drugimi oznakami (nevarnost, pospravi na svoje mesto, popolnoma odstrani z delovnega mesta…).

Ohranjanje discipline je največji izziv in preizkušnja pri tej metodi, saj je enkratno “akcijsko” čiščenje in pospravljanje dokaj enostavno izvajati v enkratnih čistilnih akcijah, to narediti za stalno in standardizirano rutino pa je stvar izjemne volje in vztrajnosti. Še posebej to velja za vodje, ki so dolžni vedno kot prvi 100% izvajati 5s metodo. Brez izjeme in v popolnosti. Vodje so vzor in primer, da lahko metoda 5s v podjetju res živi in se razvija ali pa propade.

Zaključek

Naj na koncu tega članka še enkrat dodam, da nisem strokovnjak za tehnični in procesni del uvajanja 5s metode, imam pa znanja, kako se naj na takšne spremembe v kulturi organizacije pripravijo vodje. Predvsem, kako naj v času uvedbe nove kulture, novih strategi, novih rutin, novih oblik vedenja in delovanja … vplivajo na zaposlene, da bodo spoštovali in izvajali potrebne protokole. Komunikacija, oblikovanje skupinskega duha in pripadnost do oddelka/podjetja, osmišljanje nove kulture … to so tematike, kjer vam lahko nudim podporo in pomoč.

Ta članek sem napisal, ker sem v pogovorih z nekaj strokovnjaki za uvedbo LEAN pristopa, kamor sodi tudi 5s metoda, pri opisu težav s katerimi se srečujejo, ugotovil, da je glavna njihova težava vedno “človeški faktor”. Najsi gre za lastnike in upravo kot naročnike, za ključne vodje, za operativne vodje ali za zaposlene, če ljudje v podjetju metodo 5s ne vzamejo resno, odgovorno ter v celoti, je njeno uvedbo težko realizirati. Metoda 5s lahko resnično in v polnosti zaživi le, če jo sprejmejo in izvajajo vsi. Če je pri vas prisoten izziv ali problem, kako zaposlene motivirati, da bodo 5s metodo izvajali z veseljem, me kontaktirajte na 051 362 153 ali mi pišite na marjan@vodja.net.

Spoznaje NLP, odlično metodo za delo z ljudmi v času uvajanja sprememb (sprememba organizacijske kulture, LEAN pristop, 5s, razvoj inovativne podjetne kulture …).

Zapisal:

Marjan Račnik, >> NLP trener,  >> poslovni trener,  >> izvajalec team building programov,  >> coach,  >> avtor dveh knjig za vodje: Postani najboljši vodja in Postani vodja sprememb  

GSM: 051 362 153

marjan@vodja.net